Home » زندگی دو گانه ورونیک by Krzysztof Kieślowski
زندگی دو گانه ورونیک Krzysztof Kieślowski

زندگی دو گانه ورونیک

Krzysztof Kieślowski

Published
ISBN :
Paperback
112 pages
Enter the sum

 About the Book 

کریشتف کیشلوفسکی شاید شاخصترین فیلمساز سینمای اروپا در دههی 1990 بود، و زندگی دوگانهی ورونیک از فیلمهای نمونهی اوست. با داستانی به غایت پیچیده و رازآلود، کارگردانی و وجوه بصری، خارق العاده، و بازیهای در حد کمال. فیلمنامهی ورونیک درواقع راه میانبری ستMoreکریشتف کیشلوفسکی شاید شاخص‌ترین فیلمساز سینمای اروپا در دهه‌ی 1990 بود، و زندگی دوگانه‌ی ورونیک از فیلم‌های نمونه‌ی اوست. با داستانی به غایت پیچیده و رازآلود، کارگردانی و وجوه بصری، خارق العاده، و بازی‌های در حد کمال. فیلمنامه‌ی ورونیک درواقع راه میان‌بری ست برای درک شیوه‌ی کار این فیلمساز برجسته‌ی لهستانی. با نگاهی به فیلمنامه درمی‌یابیم که ورونیک بیش از هر چیز فیلم ریتم است؛ ریتم باوقاری که شاخصه‌ی سینمای اروپاست. کیشلوفسکی دیگر نیست، ولی رازهای ورونیک همچنان باقی ست، چه در درون فیلم‌ها، چه در بیرون