Home » 20 อมตะนิทาน (20 Favorites Tales) by ป้าเวนดี้
20 อมตะนิทาน (20 Favorites Tales) ป้าเวนดี้

20 อมตะนิทาน (20 Favorites Tales)

ป้าเวนดี้

Published 2008
ISBN :
107 pages
Enter the sum

 About the Book 

20 อมตะนิทาน เปนนิทานทีมีความสนุก เตมไปดวยจินตนาการทีสรางสรรค ทังๆ ทีเรืองราวเหลานีไดถูกเลาสืบตอกันมาเปนรอยปี กยังไมเสือมมนตรขลัง ทังยังสอดแทรกคติสอนใจ เหมาะจะเปนนิทานขางหมอนของทุกๆ บานMore20 อมตะนิทาน เป็นนิทานที่มีความสนุก เต็มไปด้วยจินตนาการที่สร้างสรรค์ ทั้งๆ ที่เรื่องราวเหล่านี้ได้ถูกเล่าสืบต่อกันมาเป็นร้อยปี ก็ยังไม่เสื่อมมนตร์ขลัง ทั้งยังสอดแทรกคติสอนใจ เหมาะจะเป็นนิทานข้างหมอนของทุกๆ บ้าน